Alvárez Rico, M. G. (2002). The Greek military camp in the ten thousand´s army. Gladius, 22, 29–56. https://doi.org/10.3989/gladius.2002.55