Iriarte, A. (2003). The inswinging theory. Gladius, 23, 111–139. https://doi.org/10.3989/gladius.2003.47