Rahman Zaky, A. (1963). Islamic Armour. An Introduction. Gladius, 2, 69–74. https://doi.org/10.3989/gladius.1963.207