[1]
Alvárez Rico, M.G. 2002. The Greek military camp in the ten thousand´s army. Gladius. 22, (dic. 2002), 29–56. DOI:https://doi.org/10.3989/gladius.2002.55.