[1]
Iriarte, A. 2003. The inswinging theory. Gladius. 23, (dic. 2003), 111–139. DOI:https://doi.org/10.3989/gladius.2003.47.